Kvietimas teikti paraiškas Aleksoto bendruomeninėms ir kitoms NVO

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 VEIKSMŲ PLANO ĮGYEVNDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

(Aleksoto seniūnija)

Eil. Nr.

Sąlygos

Aprašymas

  1.  

Priemonės tikslas

Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo

    2. 

Tinkamos veiklos

2.1. Prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, patvirtintųAleksoto seniūnijos išplėstinėjeseniūnaičių sueigoje, sąrašas:

2.1.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

2.1.2. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

2.1.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);

2.1.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

2.1.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

2.1.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

2.2. Visos projekto veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

      3. 

Tikslinė grupe

Kauno miesto savivaldybės Aleksoto seniūnijos bendruomenė

      4. 

Finansavimo sąlygos

4.1. Finansuojami 2017 m. vykdomi projektai. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d.

4.2. Kvietimui numatytas finansavimas – 27 147 eurai.

      5. 

Reikalavimai pareiškėjui ir partneriui (partneriams)

5.1. Aleksoto seniūnijos teritorijoje esanti registruota ir veikianti bendruomeninė organizacija,religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija (-os).

5.2. Pareiškėjas turi būti tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą ir valdymą ir negali būti tarpininku.

5.3 Pareiškėjas nėra pateikęs kitų paraiškų finansuoti veiklas, kurios yra to paties projekto dalys, pagal kitas finansavimo programas.

5.4. Finansavimas pareiškėjui negali būti skiriamas, jeigu:

5.4.1. pareiškėjas yra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą;

5.4.2. pareiškėjas yra neįvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.4.3. pareiškėjas paraiškoje arba jos prieduose pateikė klaidinančią informaciją;

5.4.4. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos, Europos ekonominei erdvei priklausančių Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;

5.4.5. pareiškėjas bandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtaką Savivaldybės atstovams, Projektų vertinimo komisijos nariams ir (ar) išplėstinių seniūnaičių sueigų nariams paraiškų vertinimo ir atrankos procesų metu.

5.5. Pareiškėjas paraišką gali teikti individualiai arba su projekto partneriu (-iais), kuris (-ie) turi būti nurodyti paraiškoje.

5.6. Projekto partneriu (-iais) gali būti juridinis (-iai) asmuo (asmenys). Projekto partneriu (-iais) negali būti asmuo (asmenys), jei jis (jie) atitinka 5.4 papunktyje nurodytus kriterijus.

5.7. Jeigu paraiška teikiama kartu su projekto partneriu (-iais), pareiškėjas ir projekto partneris (-iai) prieš Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymą turi sudaryti bendradarbiavimo (partnerystės) sutartį.

5.8. Projekto partnerių skaičius nėra ribojamas, tačiau pareiškėjas, kviesdamas projekto partnerius veikti kartu, privalo įvertinti projekto partnerio būtinumą ir su tuo susijusius valdymo sunkumus.

5.9. Ir pareiškėjo, ir projekto partnerio (-ių) patiriamų projekto įgyvendinimo išlaidų tinkamumui finansuoti taikomi tokie patys reikalavimai.

       6. 

Paraiškos ir jos pateikimo reikalavimai

6.1. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

6.2. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

6.2.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties kopija;

6.2.2. registracijos pažymėjimo kopija;

6.2.3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija;

6.2.4. organizacijos narių sąrašas;

6.2.5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo, sutarties kopija;

6.2.6. komerciniai pasiūlymai;

6.2.7. kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai.

6.3. Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas bei Paraiškos ir paraiškos dokumentų elektroninė versija, įrašyta elektroninėje laikmenoje PDF ir Word formatais:

6.3.1. užpildytasparaiškos ir paraiškos dokumentų originalas bei paraiškos ir paraiškos dokumentų elektroninė versija, įrašyta elektroninėje laikmenoje PDF ir Word formatais turi būti siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kurioje registruotas pareiškėjas, veiklos (-ų) pavadinimas (-ai), prie kurios (-ių) priskiriamas vykdomas projektas pagal Kvietimo2.1 papunktį, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

6.3.2. Pareiškėjas užpildo paraiškos formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskenavęs kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu irWord formatu įrašo į elektroninę laikmeną ir prideda prie teikiamo paraiškos originalo. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas.Nustačius, kad paraiškos ir elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

6.3.3.Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

6.4. Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei yra 2017 m. rugpjūčio 24d. 16val.

6.5. Laiku pateiktos paraiškos yra registruojamos. Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.

      7. 

Tinkamos išlaidos

7.1.   Tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios yra:

7.1.1.  tiesiogiai susijusios su projekte suplanuotomis ir įgyvendinamomis veiklomis ir nurodytos projekto biudžete;

7.1.2.  faktiškai patirtos išlaidos ne ankščiau kaip nuo Sutarties su Savivaldybės administracija pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d., nustatomos ir patikrinamos, taip pat pagrįstos jas įrodančiais dokumentais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktus ir projekto įgyvendinimo sutartį;

7.1.3. būtinos projektui įgyvendinti, atitinkančios realias rinkos kainas, panaudojamos tik siekiant projekto tikslų, laikantis ekonomiškumo, taupumo, efektyvumo principų.

7.2. Finansuojant projektus, tinkamomis išlaidomis laikomos:

7.2.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. projektui įgyvendinti  skirtų lėšų):

7.2.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

7.2.1.2.asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

7.2.1.3.atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens).

7.2.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:

7.2.2.1. projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

7.2.2.2 biuro patalpų nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

7.2.2.3. ryšio paslaugų (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto) išlaidos;

7.2.2.4. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui;

7.2.2.5. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms, teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų sutartis ar autorines sutartis, jei šias paslaugas teikia asmenys, įgiję atitinkamos srities išsilavinimą (renginių organizavimo, ekspertų ar lektorių paslaugos), įsigyti (ne daugiau kaip 25 Eur už 1 val.);

7.2.2.6. tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinama veikla reikalingoms prekėms ir priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti;

6.2.2.7. transporto išlaikymo ir kelionių išlaidos (degalai, automobilio be vairuotojo nuoma, kelionės bilietai);

7.2.2.8. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

7.2.2.9. išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms ir paslaugoms įsigyti;

7.2.2.10. bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą mokesčiai;

7.2.2.11.ilgalaikiam turtui, kurio vertė 500 eurų ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti, kai projekte numatyta vykdyti Kvietimo 2.1.6. papunktyje nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų.

7.3.išlaidos darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą, turėtų sudaryti iki 50 proc. projektui skirtų lėšų.

      8. 

Netinkamos išlaidos

8.1. Lėšos negali būti naudojamos:

8.1.1. įsiskolinimams dengti;

8.1.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

8.1.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

8.1.4. kelionėms į užsienį;

8.2. veikloms, kurios:

8.2.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

8.2.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

8.2.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;

8.2.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

      9. 

Projektų atranka ir vertinimo kriterijai

9.1. Paraiškos pradedamos vertinti pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, kai užregistruojamos visos laiku pateiktos paraiškos. Paraiškų vertinimą organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Plėtros programų ir investicijų ir Socialinių paslaugųskyriai kartu su atitinkamos seniūnijos išplėstine seniūnaičių sueiga.

9.2. Projektų vertinimo ir atrankos procesas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje Tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-443 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.3. Vertinimo kriterijai ir jų balai yra nurodyti Bendruomeninių  projektų naudos ir kokybės vertinimo lape (pagal priedą).

10.

Aktualūs dokumentai

10.1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-443 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

10.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“;

10.3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimas Nr. T- 438 „Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“;

10.4. Kauno miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2022 metų, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų patvirtinimo“;

10.5. Kauno miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo

15 d. sprendimu Nr. T-97 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

11.

Informacijos teikimas

11.1. Informaciją teikia:

11.1.1. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Evelina Revuckaitė, el. p.evelina.revuckaite@kaunas.lt., tel. (8 37) 42 29 14;

11.1.2. Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Jaudegienė, el. p. egle.jaudegiene@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 56 25;

11.2. Visa su finansavimo programa susijusi informacija skelbiama tinklalapyje kaunas.lt, seniūnijos internetinėje svetainėje ir (arba) skelbimų lentose.

(Bendruomeninių projektų naudos ir kokybės vertinimo lapo forma)

BENDRUOMENINIŲ PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LAPAS

__________________________________________

(projekto teikėjo pavadinimas)

 ________________________________________________________________

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Didžiausias galimų balų skaičius

Skirtų balų skaičius

Bendrieji vertinimo kriterijai

Pareiškėjas

30

 

1.

Aleksoto seniūnijos teritorijoje registruota ir/ar veikianti bendruomeninė organizacija

30

 

2.

Kitos NVO, registruotos ir/ar veikiančios Aleksoto seniūnijoje

10

 

Pareiškėjo patirtis ir pajėgumai

20

 

3.

Organizacijos veiklos trukmė (veikia daugiau kaip 10 metų – 10 balų)

0–10

 

4.

Projektų ruošimo patirtis (virš 5 projektų  - 5 balai)

0–5

 

5.

Organizacijos narių skaičius (virš 100 narių – 5 balai)

0–5

 

Projekto ištekliai bei finansinis ir ekonominis pagrindimas

40

 

6.

Pareiškėjo patirtis, vykdant veiklą srityje, pagal kurią teikiamas projektas, yra pagrįsta ir naudinga

0–10

 

7.

Pasirinkti tinkami projekto partneriai ir numatyta konkreti jų atsakomybė įgyvendinant projekto veiklas

0–5

 

8.

Savanorių įtraukimas (savanoriško darbo sutartis) į projektą (1 savanoris – 1 balas)

0–10

 

9.

Pareiškėjo ir (ar) partnerio pajėgumai, numatyti projektui įgyvendinti, yra racionalūs ir pagrįsti

0–5

 

10.

Projekto biudžetas pagrįstas ir realus, visos numatytos išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti

0–10

 

Specialieji kriterijai

10

 

11.

Projekte dalyvauja 100 ir daugiau dalyvių.

5

 

12.

Tinkamai pasirinktos ir pagrįstos informacijos apie projektą  ir jo rezultatus sklaidos priemonės

0-5

 

Bendra balų suma

100

 

Vertintojo išvados

 

 

 

 (projekto pavadinimas)

 

2017-08-04

Visos naujienos

© 2018 Visos teisės saugomos