Kviečiame senjorus

AKADEMIJA 60+

Nuostatų projektas 

Akademija 60+ yra savanoryste grįsta, saviugdą skatinanti institucija. Jos tikslas yra remiantis tarpusavio pagalbos ir pagarbos principais veiklą nukreipti ir vykdyti trimis kryptimis:

1. atkakliai save ugdyti;

2. dalintis ir keistis patirtimi ir rodyti geranoriškumą;

3. būti arčiau gamtos ar būti gamtos dalimi.

Akademijos 60+ veiklagrindžiamažmogaus laisvės ir žmogaus teisės į sveikesnį senėjimą pagrindiniais principais. Kiekvienas žmogus žino ir suvokia, kad jis senėja, bet nedaug žmonių žino, kas yra sveikas senėjimas ir kaip šiuolaikiniame pasaulyje ilgiau išlikti naudingu sau ir kitiems. Akademija 60+ nėra gydymo ir savigydos bendruomenė. Jos tikslas yra skatinti išlikti ilgiau sveiku, darbingu, intelektualiai naudingu aplinkai ir visuomenei asmeniu.  

Pagrindiniai principai 

1. Savanorystė. Suinteresuoti asmenys buriasi į Akademija 60+ savanoriškai. Kiekvienas klausytojas gali ir turėtų būti kalbėtoju (skaitytoju), kiekvienas kalbėtojas (skaitytojas) gali ir turėtų būti klausytoju.

2. Dalinimasis patirtimi. Pagrindinė veikla Akademijoje 60+ yra sukauptų modernių sveiko gyvenimo ir sveiko senėjimo šaltinių (kurie dažnai yra senos pamirštos tiesos) ir kitų sveikatą teikiančių šaltinių skaitymas, pristatymas, interpretavimas, diskusijos, įžvalgos. Akademijos 60+ nariai siekia tapti naujos pasaulyje plintančios sveiko senėjimo (oriai gyventi senėjant) kultūros nešėjais.

3.Bendrystės ir savipagalbos palaikymas. Tai bendras teorinių dalykų ir fizinių pratimų, vaikščiojimo, meditacijos, kvėpavimo pratimų mokymasis, kasdienis komunikavimas. Dažnai veikla vykdoma gamtos aplinkoje – parke, miške, sode. 

4.Pasitikėjimas ir patirtis. Saikas visur ir visame. Akademijos 60+ nario pasakyta ar kitaip skleidžiama informacija apie sveikatinimo tiesas nėra tikrinami. Ja naudotis bendruomenės nariai neprivalo. Tačiau Akademijos 60+ nariai teikia prioritetą patikimiems mokslo, mokslinių tyrimų ir publikacijų šaltiniams bei sveiko proto principui, kurio išraiška yra saikas ir saikingumas. Saikas ir saikingumas taip pat paremtas patirtimi.

5. Atvirumas. Išskirtinių temų pristatymui yra kviečiami atitinkamų sričių specialistai iš Kauno kolegijos, LSMU, LSU, Visuomenės sveikatos centro kitų reprezentatyvių institucijų.

6. Kiti principai, kuriuos gali siūlyti visi Akademijos 60+ nariai.

Praktiniame Akademijos 60+ ugdymo ir ugdymosi procese remiamasi trimis elementais, kurie yra nukreipti a) kūnui (tiesiog judėk sveikai ir saikingai), b) sielai (atrask naujų laimės ir įkvėpimo šaltinių), c) intelektui (pabudink savyje kūrybiškumą ir poreikį ieškoti) LAVINTI.

Reikalavimai būsimiems Akademijos 60+ nariams

1. Akademijos 60+nariu galima tapti 60 metų ir vyresnio amžiaus asmenys. Daromos išimtys.

2. Kandidatas į Akademijos 60+ narius turi turėti minimalų fizinį gebėjimą (pajėgumą) bent 30 minučių pasivaikščiojimui (ar važiavimui dviračiu) du-tris kartus per savaitę arba tokį lygį pasiekti per 3 mėnesius, nes toks minimalus fizinio pajėgumo lygis reikalingas programos vykdymui. Netaikoma neįgaliesiems.

3. Akademijos 60+ narys ateina į bendruomenę su nuostatomis a) pirmiausiai – ką aš galiu duoti kitiems; b) ką duodamas kitiems, galiu gauti pats.Tai mainų nuostata.

4. Akademijos 60+ narys prisiima atsakomybę už visus savanoriškus veiksmus akademijoje. Nesavanoriškų veiksmų paprastai nebūna.

5. Akademijos narys turi turėti ir mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacinėmis priemonėmis - mobiliu telefonu, elektroninio pašto dėžute, Viber ar kitokia nuotolinio bendravimo priemone arba pasikliauti kitu, tas funkcijas galinčiu atlikti pasirinktu asmeniu. 

Administravimas ir organizavimas

1. Reikalavimus atitinkantys asmenys žodiniu (ar rašytiniu) prašymu priimami į Akademija 60+ jos steigimo dieną arba per paskesnes dvi savaites. Pirmenybė teikiama asmenims, pirmiesiems pareiškusiems norą. Pirmaisiais metais planuojamas Akademijos 60+ narių skaičius nuo 7 iki 20 arba iki tokio dydžio, kurias ribos gautos patalpos užsiėmimams.

2. Akademijai 60+ vadovauja balsų dauguma išrinktas Rektorius (Rektorė). Rektorius yra atsakingas už užsiėmimų turinį, renginio vedimą, moderavimą, teorinę ir praktinę dalį. Rektoriaus kadencija trunka pusmetį, bet ne daugiau nei dvi kadencijas. Rektorius siūlo ir pristato 5-6 mėnesių preliminarų užsiėmimų veiklos planą (per dvi savaites po išrinkimo). Planas po pristatymo Akademijos 60+ narių iniciatyva (gali būti) koreguojamas ir keičiamas.   

3. Akademijos 60+ nariai renka, rektoriui pasiūlius, prorektorių (prorektorę), kuris atsakingas už susitikimų organizavimo vietą, informavimą, internetinės erdvės Akademija 60+ palaikymą, renginio aprūpinimą, o taip pat projektinę veiklą, jei tokia bus.  

4. Esant reikalui renkami kiti Akademijos 60+ nariai įvairioms reikalingoms veikloms atlikti. Siekiama, kad Akademijos 60+ organizavimo ir veiklos darbai būtų kuo tolygiau paskirstyti ir kad kiekvienas narys turėtų papildomų pareigų Akademijoje 60+, be minėtų – klausytojo-kalbėtojo pareigų.

5. Renginiai organizuojami 1-2 kartus per savaitę tomis valandomis, kurios priimtinos daugumai narių. Užsiėmimo trukmė nuo vienos iki pusantros valandos. Vieta: pagal susitarimą, bet tai gali būti VDU Botanikos sode, Aleksoto seniūnijoje, senjorų dienos centruose, privačiose patalpose. Užsiėmimai vyksta patalpose ir gamtoje sausio-birželio mėnesiais ir rugsėjo-gruodžio mėnesiais.

6. Akademijos 60+ nariai įsipareigoja dalyvauti talkose atsidėkodami priimančiai organizacijai už patalpas ir kitas priemones reikalingas užsiėmimams. Talkos pobūdis turi atitikti Akademijos narių pajėgumą. 

7. Vieno užsiėmimo (preliminari ir rekomenduotina) struktūra: informacijos pateikimas, pristatymas ar skaitymas (25-30 min.); nuomonių išsakymas, pasisakymai pateiktos informacijos pagrindu (15-30 min); praktinė veikla (20-25 min) - mankšta, meditacija, tikslinis pasivaikščiojimas, kitokia praktinė sveikatą stiprinanti veikla; apibendrinimas ir informacija visų-visiems (5min) apie būsimus renginius, veiklą. Galimi ir kiti variantai - žygiai, pažintinės ekskursijos, susitikimai, išvykos.   

8. Finansavimas. Veikla vyksta savanorystės pagrindu, todėl Akademijos 60 + nariams, tai yra kalbėtojams-klausytojams bei kviestiniams pranešėjams, už darbą nėra apmokama. Galimas akademijos fondo (savišalpos) kūrimas ir kaupimas, jei tam Akademijos 60+ nariai pritartų. Siūlomas 1 euro stojimo mokestis ir 1 euro kassavaitinė (ar kas dvi savaites) simbolinė auka, kuri gali būti panaudota Akademijos 60+ narių veiklos kaštams ar mokymo priemonėms dalinai padengti (popierius, rašymo lenta, spalvoti pieštukai, kamuoliai, lazdos). Kartą per mėnesį Akademijos 60+ nariai yra informuojami apie turimas lėšas ir jų panaudojimą.

9. Mokymo priemonės, tinkama, judesių nevaržanti apranga, vaikščiojimui pritaikyta avalynė, atvykimas į Akademijos 60+ renginius ir parvykimas iš jų bei kiti kaštai, susiję su dalyvavimu Akademijos 60+ veikloje, padengiami pačių Akademijos 60+ narių. Taikomi kooperavimosi ir tarpusavio pagalbos principai.

10. Akademijos 60+ narys, nedalyvavęs daugiau nei keturias savaites Akademijos 60+  renginiuose, nebelaikomas Akademijos nariu. Priėmimo į Akademijos 60+ procedūra vykdoma ne dažniau kaip kartą arba du metuose (kas pusmetį). Narystė Akademijoje 60+ branginama. Naujo nario priėmimui reikalingas Akademijos 60+ narių daugumos pritarimas (50 +1 procentas).

11. Akademijos 60+ baigimo diplomas nei sertifikatas neteikiamas, nebent bus nuspręsta kitaip.  Pageidaujantiems nariams yra sudaroma galimybė pasirengti antrosios savo gyvenimo pusės veiklos planą (principus) bei pasiruošti savarankiškam jo vykdymui. 

12. Akademija 60+ nustoja veikusi, kai nelieka norinčių dalyvauti jos veikloje narių, ar jų lieka mažiau nei 7. Akademijos 60 + steigimo ir uždarymo faktai skelbiami viešai. Preliminari Akademijos 60+ steigimo data 2020 sausio 20 d. 11 val. ryto VDU Botanikos sode.

povilas.venta.kuprys@gmail.com

PASTABOS

1. Sveikos mitybos tema nenumatyta, nes nuolatos kinta samprata, kas sveika, kas nesveika, nėra (kol kas) tai temai kvalifikuoto specialisto, kuris specializuotųsi sveikesnio senėjimo per maistą kausimais. Atsiradus pakankamai kvalifikuotiems savanoriams, bus šios įtraukiamos papildomai į programą.

2. Gautas sutikimas iš VDU Botanikos sodo Kaune vadovybės leisti nemokamai naudotis jų patalpomis, esančiomis salos pastate, sodo viduryje, vieną kartą per savaitę. Aleksoto seniūnija neprieštaravo išskirti patalpas vieną kartą savaitėje Akademijos 60+ nariams, suderinus laiką, bet ne vėliau 17 val. Senjorų dienos centro KETURLAPIS DOBILAS vadovybė sutiko suteikti patalpas užsiėmimams, suderinus laiką iš anksto, tačiau ten ribota kvadratūra, tinkanti iki 20 asmenų.

3. Pageidautina, kad turintys ryšių Akademija 60+ nariai padės prisikviesti svečių iš Kauno kolegijos, LSMU, LSU, VDU, kiti atstovai Akademijai 60+ suteiktų dalykinę, mokslinę, praktinę pagalbą veikloje.   Sudarytojas Povilas Kuprys 2019 10 13

 

2020-01-07

Visos naujienos

© 2024 Visos teisės saugomos, programavo Webtemple